Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky společnosti EFPE CZECH a podmínky užívání služeb společnosti EFPE CZECH.

I. Úvodní ustanovení

1. Společnost EFPE CZECH tímto vydává dle ustanovení § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP), které upravují veškeré vztahy společnosti EFPE CZECH se všemi jejími klienty.

2. EFPE CZECH, Kateřina Masopustová, Na rovnosti 2691/19,

130 00 Praha 3

IČ: 64562697, DIČ: CZ 7353283278. Kateřina Masopustová zastupuje spol. EFPE v České Republice.

II. Právní vztahy

1. Veškeré shora uvedené vztahy, které nejsou upraveny těmito VOP nebo písemně dohodnuty ve zvláštní smlouvě mezi společností EFPE CZECH a klientem, se řídí zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 40/1964 Sb. občanským zákoníkem v platném znění, zákonem č. 101/2000., o ochraně osobních údajů, v platném znění a dalšími souvisejícími právními předpisy.

2. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto VOP.

III. Definice použitých pojmů

1. Službami se pro účely těchto podmínek rozumí vzdělávání v oblasti tělovýchovy a organizování doškolovacích kursů a seminářů pro budoucí, ale i certifikované instruktory EFPE kvalifikovanými referenty EFPE.

2. Klientem je právnická či fyzická osoba, která je vzdělávána společností EFPE CZECH službami definovanými v bodě III./1 za účelem splnění zkouškových požadavků společnosti EFPE a získáním certifikátu.

3. Referentem EFPE se rozumí osoba v zaměstnaneckém či obdobném poměru ke společnosti EFPE CZECH, která je školena mateřskou společností EFPE za účelem vyškolování budoucích instruktorů EFPE a předávání know how sportovních systémů EFPE, registrovaných jako ochranné známky.

4. Studio je pro účely těchto podmínek jakákoli provozovna pronajatá za účelem školení společností EFPE.

5. Smluvní cenou se rozumí cena udaná v ceníku platném v okamžiku rezervace školení, semináře či refereshingu, pokud není dohodnuto jinak.

6. Rezervací školení, semináře či refreshingu se rozumí závazná přihláška písemnou formou a uhrazení faktury zahrnující kursovné. Nedílnou součástí rezervace termínů je úhrada poplatku.

7. Za jednostranné zrušení termínu ze strany klienta je považováno zrušení termínu později než 10 dní před rezervovaným termínem.

IV. Služby, druh a rozsah

1. Společnost EFPE CZECH poskytuje školení ve sportovních systémech EFPE, které jsou registrovanými ochrannými známkami. Jejich vlastníkem je společnost EFPE, se sídlem Obstalden Str. 4, CH – 6063 Stalden.

2. Společnost EFPE CZECH je dceřinnou společností EFPE. EFPE je majitelem všech práv k nabízeným školením.

3. Rozsah školení je součástí know how společnosti EFPE.

V. Všeobecný postup

1. Přihláška

A. Přihlášení na akci EFPE musí být vždy písemnou formou, zaslané poštou nebo emailem.

B. Doporučuje se, aby se klienti přihlásili s dostatečným časovým předstihem, všechny akce mají omezenou kapacitu. Rozhodující je datum doručení písemné přihlášky, telefonická rezervace není možná.

C. Potvrzením přihlášky se rozumí doručení informačního dopisu a faktury klientovi.

D. Rezervace se stává pro obě strany závaznou po uhrazení faktury, nejpozději však 10 dní před začátkem konání akce.

2. Autorská práva

Písemné podklady ke kursům jsou účastníkům předány na začátku školení. Klienti jsou informování, že rozšiřování všech písemných podkladů a jejich zveřejňování náleží pouze EFPE, resp. EFPE CZECH.

A. Kopírování, pozměňování a rozšiřování těchto dokumentů je možné pouze s písemným souhlasem EFPE.

B. Všichni klienti přihlášeni na akce EFPE jsou srozuměni s tím, že během akcí mohou být pořizovány audiovizuální záznamy, které mohou být dále šířeny.

3. Změna programu

EFPE CZECH si vyhrazuje právo změnit ze závažných důvodů program i místo konání akce. Klienti budou v tomto případě informováni. Poplatek bude zpravidla převeden na jinou akci.

4. Svým podpisem těchto VOP se každý účastník bez výjimky zavazuje, že nebude bez úspěšně splněné zkoušky vyučovat sportovní systémy EFPE.

VI. Poplatky

1. Poplatky – kursovné

A. Poplatky musí být uhrazeny nejpozději 10 dní před začátkem školení. Pokud nebudou poplatky uhrazeny 10 dní před školením, rezervace se tím bez dalšího ruší.

B. Splátková platba je možná jen výjimečně a musí být dohodnuta písemně. Za splátkovou platbu účtuje EFPE CZECH jednorázový poplatek 400,- Kč. Vystavení splátkového kalendáře je součástí smluvního vztahu mezi klientem a EFPE CZECH, splátkový kalendář je součástí písemné dohody o splátkové platbě.

C. Po sjednání druhu a rozsahu služeb podle bodu IV. VOP rezervuje odpovědný pracovník společnosti klientovi termíny v souladu s bodem III/7. Poplatek za závaznou rezervaci termínů činí Kč 600,-. V okamžiku úhrady celkové ceny sjednaných služeb je rezervační poplatek započítán do ceny služeb. Na částku úhrady rezervačního poplatku je klientovi vystaven doklad s údaji identifikujícími klienta a rezervované termíny.

2. Poplatky za opravnou zkoušku dle platného ceníku.

A. Každá opravná zkouška v případě nesplnění zkouškových požadavků je zpoplatněna.

B. Každá opravná zkouška v případě podmínečného splnění zkouškových požadavků je zpoplatněna.

VII. Odstoupení

Odstoupení od přihlášky – zrušení přihlášky z každé akce EFPE je možné pouze písemnou formou a řídí se těmito storno podmínkami:

1. Do 28 dnů před začátkem školení je účtován poplatek za zpracování 400,- Kč.

2. 27. – 10. den před začátkem akce je účtován poplatek ve výši 30% z celkového poplatku.

3.10. – 1. den před začátkem akce je účtován poplatek ve výši 50%.

4.Po začátku akce není odstoupení možné a poplatek bude účtován ve výši 100 %.

5.V případě onemocnění nebo těhotenství je nutné informovat EFPE písemnou formou. Na základě doručení neschopnosti se akce zúčastnit potvrzené lékařem je účtován poplatek za zpracování ve výši 400,- Kč. Kursovné je převedeno na kurs následující, nejpozději však 1 rok po plánovaném termínu. V případě dlouhodobé nemoci a neschopnosti zúčastnit se následujícího kursu je nutná individuální dohoda mezi EFPE CZECH a klientem. V každém případě je účtováno při úplném odstoupení od smlouvy ze zdravotních důvodů 10% z kursovného, pokrývající smluvní ujednání mezi EFPE a EFPE CZECH.

VIII. Odpovědnost za škody

EFPE CZECH nenese odpovědnost za škodu na osobách a předmětech způsobených při akcích EFPE CZECH. Klienti se účastní školení a jiných akcí EFPE CZECH na vlastní nebezpečí. Klienti svým podpisem těchto VOP prohlašují, že byli seznámeni s rizikem sportovních úrazů. Klientům se doporučuje, aby si samostatně sjednali pojištění pro případ sportovních úrazu.

IX. Smluvní pokuta

Poruší-li klient své povinnosti vyplývající pro něj z bodu V.2.A., nebo V.4. VOP a způsobí-li tím společnosti EFPE CZECH škodu, má společnost EFPE CZECH právo na smluvní pokutu ve výši 10% z částky odpovídající způsobené škodě, maximálně ve výši 10.000,- Kč. Tím není dotčeno právo EFPE na náhradu způsobené škody. Právo zdržet se tohoto postupu zůstává pro EFPE nedotčeno. O náhradě škody rozhoduje EFPE.

X. Ustanovení závěrečná

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 1.10.2010. Jejich změna je možná pouze vydáním smluvních podmínek. Slovní ujednání nejsou možná a jsou neplatná.